دانلود پاورپوینت ابزارهای مهندسی مالی در بازار سرمايه

دانلود پاورپوینت ابزارهای مهندسی مالی در بازار سرمايه

دانلود پاورپوینت ابزارهای مهندسی مالی در بازار سرمايه

مقدمه ای بر توسعه ابزارهای مالی:

یکی از ضرورتهای شناخت مفهومی در بازارهای مالی آشنایی با نقش ابزارها وخدمات مورد استفاده در آن بازار است . بازارهای مالی ونهادهایی که در این بازارها نقش آفرینی می کنند نیاز به ابزارها ونوآوریهایی دارند که از یک طرف به شکل گیری انها کمک نموده واز طرف دیگر در بلوغ انها موثر بوده است نتایج مطالعه نشان می دهد که اولا شکل گیری وتوسعه ابزارهای مالی ضرورت توسعه اقتصادی است. ثانیا توسعه ابزارهای مالی نشان دهنده تعمیق بازار سرمایه است که ضرورت توسعه نهادهای مالی است وازاین طریق بر تعریض بازار سهام موثر است   ثالثا در راستای ارتقا جایگاه بازار سرمایه کشور ما توسعه نهادهای مالی با آسیب های جدی وموانع اساسی مواجه است